En del af

Kom i gang

Få intelligent styring af din egen vedvarende energi. Det hele starter med et uforpligtende tilbud fra én af vores rådgivere.

1. Definition

Disse vilkår vedrører din brug af appen Watts, som tilbydes af: Watts A/S (”Watts”) Brogade 19D 4600 Køge CVR 41 50 14 80 

Vær opmærksom på, at Watts forbeholder sig retten til løbende at ændre vilkårene i overensstemmelse med gældende regler.

2. Generelle bestemmelser

For at oprette dig som bruger skal du være minimum 18 år og ikke være under værgemål eller have dine forældres eller værges samtykke. Du kan gratis hente appen i App Store eller Google Play. Når du har oprettet dig som bruger, kan du bruge appen til at monitorere din husstands- eller virksomhedsenergiforbrug, estimere det forventede forbrug samt se en ca. pris herfor.

Nærmere oplysninger om appen:

a) Appen benytter avancerede algoritmer til at forudsige dit energiforbrug helt ned på timeniveau. Disse algoritmer benytter en lang række parametre og historiske data. Det er umuligt at beregne præcise forudsigelser, derfor skal forventet forbrug ses som et pejlemærke for, hvad dit faktiske forbrug forventes at blive.

b) For at kunne lave bedre forudsigelser og sammenligninger med andre husstande, som ligner din, vil dine forbrugsdata indgå i pseudonym form som input til profilerings- og forudsigelsesalgoritmer.

c) Strømzoner hentes fra Energinet´s Energi Data Service samt egne prognoser baseret på data fra ENTSO-e. Strømzonerne beregnes ud fra, hvor meget CO2 der udledes pr. kWh. Strømzoner gælder Danmark som helhed, og der kan være lokale afvigelser. Lokaliserede data er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt. 

d) Vejrinformationer hentes fra en online vejrtjeneste. Disse er lokaliserede, og appen benytter dit postnummer til at koble nærmeste lokale vejrudsigt til din adresse.

e) Forudsigelsen af dit forbrug i kWh, m3 og kroner er ikke et udtryk for, hvad det faktiske forbrug i kWh, m3 og i kroner bliver på din regning. Du kan selv indtaste en pris for én kWh og eller m3, og jo tættere på den gennemsnitlige pris over perioden den indtastede pris er, jo større er sandsynligheden for, at forudsigelsen af dit forbrug rammer tæt på det faktiske forbrug i kroner.

f) Prisen pr. kWh og m3 tager ikke højde for dine faktiske aftaler med fast eller variabel pris. Den vil være fast igennem hele perioden baseret på den pris, som du indtaster. Første gang du logger på appen, vil der være indtastet en pris beregnet ud fra et gennemsnit. Den oplyste pris for el indeholder elpris pr. kWh, nettariffer, afgifter og moms, men eksklusive abonnementsbetaling. Den oplyste pris for fjernvarme indeholder pris pr. m3 inkl. moms, men eksklusive abonnementsbetaling. Der tages dog forbehold for, at prisen måtte være forkert, herunder ikke være opdateret. Du kan vælge selv at opdatere prisen løbende, men der vil forekomme afvigelser mellem det afregnede elforbrug og elforbruget rapporteret i appen.

g) Spareråd i appen er autogenereret, og skal kun opfattes som vejledende. 

3. Brugernavn og adgangskode

3.1. Som led i registreringsprocessen kan du blive bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode. Hvis du gør det, er du fuldt ud ansvarlig for fortroligheden og brugen af dit brugernavn og din adgangskode, og du skal logge af kontoen efter endt brug og give Watts besked, hvis der sker uautoriseret brug af dit brugernavn og din adgangskode.

3.2. Dit brugernavn og din adgangskode er personlige og må ikke bruges af tredjemand. Du bør gemme oplysningerne for at beskytte det mod misbrug. Du er ansvarlig for enhver brug af din brugerkonto. Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og din adgangskode bliver misbrugt, skal du øjeblikkelig meddele dette til Watts og samtidig ændre dit brugernavn og din adgangskode. Watts kan til enhver tid kræve, at du ændrer din adgangskode. Ændringerne skal ske øjeblikkeligt og kan forårsage midlertidige forstyrrelser, når du bruger appen.

3.3. Watts tilbyder, at adgang til din brugerkonto kan ske via e-mail eller via Facebook. Hvis du anvender Facebook som adgang til din brugerkonto, skal du være opmærksom på, hvilke informationer det pågældende sociale medie får om din brug af appen via de cookies, som det pågældende sociale medie anvender.

4. Sletning af profil og opsigelse af aftale

Hvis du er elkunde og ønsker at opsige din aftale med Watts, så er det ikke tilstrækkeligt at slette appen eller profilen i appen. Sletning af profilen kan ikke fortrydes og du kan ikke senere genetablere data fra den slettede profil. Hvis du kun sletter appen fra din mobileenhed, så eksisterer din profil fortsat, og du kan logge ind og tilgå dine data.

5. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til materialet i appen, herunder men ikke begrænset til, varemærker, logoer og domænenavne er ejet af Watts. Der er intet i disse vilkår, der giver dig ret til at bruge sådanne immaterielle rettigheder.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. Appen stilles til rådighed, som den “er og forefindes”. 

6.2. En misligholdende part er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Kunden kan dog i intet tilfælde gøre krav på erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab over for Watts, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Watts er heller ikke erstatningsansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet eller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Watts er desuden ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, Energinet eller den nordiske elbørs Nordpool. Fejl og mangler, som skyldes tekniske forhold i distributionsnettet, og som forårsager skader, er Netselskabets ansvar. Klage over kvaliteten i distributionsnettet rettes til Netselskabet.

7. Privatliv

Watts respekterer privatlivet for de personer, der bruger appen. Du kan dine finde vores Persondatapolitik på appen eller på watts.dk/persondata, som beskriver dine rettigheder og vores ansvar i forhold til dine personlige data, der er indsamlet via appen. Du skal være opmærksom på, at vi kan bruge dine oplysninger vedrørende din brug af appen forudsat, at disse oplysninger er blevet anonymiseret.

8. Cookies

Appen bruger cookies til at gøre appen mere brugervenlig. Yderligere oplysninger du på watts.dk/cookie

9. Appens tilgængelighed

Watts kan ikke garantere en uforstyrret adgang til appen. Hvis du oplever problemer, når du bruger appen eller oplever et download link, der ikke virker, skal du være velkommen til at gøre os opmærksomme på det ved at bruge “Kontakt” siden. Vi kan til enhver tid standse eller afbryde appen. Du må forvente, at der forekommer periodiske driftsudfald.

10. Force majeure

10.1 I tilfælde af force majeure suspenderes Watts´s og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og aftale, så længe force majeure består. 10.2 Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet.  10.3 Force majeure foreligger, hvis Watts eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende parts kontrol. Som force majeure kan blandt andet henregnes a) ekstraordinære naturkræfter, herunder stormflod, skybrud og isvinter,  b) samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig og terror,  c) brand og hærværk,  d) it-manipulation eller andre hændelser, som medfører it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, e) umulighed med hensyn til anskaffelse af nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører,  f) arbejdsstridigheder, herunder lockout og strejke, og  g) forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel).  Desuden foreligger der force majeure, hvor en part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige omkostninger kan opfylde Leveringsbetingelserne eller Aftalen. Pengemangel udgør ikke force majeure. Kan Watts ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Watts og Kunden.

11. Forbeholdsklausul

Hvis en bestemmelse i disse vilkår erklæres ugyldig af retten i en kompetent jurisdiktion, skal sådan en bestemmelse erstattes på en måde, så den kommer så tæt på parternes formål med den oprindelige bestemmelse, og de andre bestemmelser skal stadig være fuldt ud gyldige.

12. Links fra Appen

Appen kan indeholde links til hjemmesider, der udbydes af tredjemand. Watts har ingen kontrol med og påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne hjemmesider. Din brug af sådanne hjemmesider sker på eget ansvar og risiko.

13. Lovvalg og værneting

Tvister mellem Kunden og Watts afgøres efter dansk ret og sager mod Watts skal anlægges i overensstemmelse med retsplejelovens regler om værneting.

14. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende appen eller vilkårene, kan du skrive til e-mail support@watts.dk

En del af

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12